HKUST Library Institutional Repository Banner

HKUST Institutional Repository >

Items for Author "Jiang, De-Sheng"

Return to Browse by Author
Sorting by Title Sort by Date

Showing 2 items.

Date of IssueTitle Authors
Apr-2001 Analysis of the temperature-induced transition to current self-oscillations in doped GaAs/AlAs superlatticesLi, Chang-Yi; Sun, Bao-Quan; Jiang, De-Sheng; Wang, Jiannong
11-Apr-2006 Magnetophotoluminescence of Zn0.88Mn0.12Se grown by metal-organic chemical vapor deposition on GaAs substratesLu, Shulong; Jiang, De-Sheng; Dai, Jianming; Yang, Chunlei; He, Hongtao; Ge, Wei-Kun; Wang, Jiannong; Chang, Kai; Zhang, J. Y.; Shen, D. Z.