HKUST Library Institutional Repository Banner

HKUST Institutional Repository >

Items for Author "Pang, Yuan-Ping"

Return to Browse by Author
Sort by Title Sorting by Date

Showing 3 items.

Date of IssueTitle Authors
29-Oct-2002 Dimeric compoundsCarlier, Paul R.; Han, Yi-Fan; Pang, Yuan-Ping; Du, Da-Ming
5-May-2004 Dimeric compoundsCarlier, Paul R.; Han, Yi-Fan; Pang, Yuan-Ping; Du, Da-Ming
May-2005 Novel dimeric acetylcholinesterase inhibitor bis(7)-tacrine, but not donepezil, prevents glutamate-induced neuronal apoptosis by blocking N-methyl-D-aspartate receptorsLi, Wenming; Pi, Rongbiao; Chan, Hugh H. N.; Fu, Hongjun; Lee, Nelson T. K.; Tsang, Hing Wai; Pu, Yongmei; Chang, Donald C.; Li, Chaoying; Luo, Jialie; Xiong, Keming; Li, Zhiwang; Xue, Hong; Carlier, Paul R.; Pang, Yuan-Ping; Tsim, Karl Wah-Keung; Li, Mingtao; Han, Yi-Fan