HKUST Library Institutional Repository Banner

HKUST Institutional Repository >

Items for Author "Yang, Chunlei"

Return to Browse by Author
Sort by Title Sorting by Date

Showing 8 items.

Date of IssueTitle Authors
Sep-2002 Study of GaN thin films grown on vicinal SiC (0001) substrates by molecular beam epitaxyLu, Liwu; Yan, Hua; Yang, Chunlei; Xie, Maohai; Wang, Zhanguo; Wang, Jiannong; Ge, Wei-Kun
30-Jun-2004 Efficient visible photoluminescence from carbon nanotubes in zeolite templatesGuo, Jiandong; Yang, Chunlei; Li, Zhaoming; Bai, Ming; Liu, H. J.; Li, G. D.; Wang, E. G.; Chan, Che-Ting; Tang, Zi-Kang; Ge, Wei-Kun; Xiao, Xudong
2005 Studies of the spintronic systems of ferromagnetic GaMnAs and non-magnetic InGaAs/InAlAs two dimensional electron gasYang, Chunlei
Jun-2005 Photoreflectance of 4Å single-walled carbon nanotubesTang, Zi-Kang; Yang, Chunlei; Hou, Bo; Li, Irene L.; Li, Z. M.; Wang, Jiannong; Liu, H. J.; Ge, Wei-Kun
25-Jul-2005 Thermally activated carrier transfer processes in InGaN/GaN multi-quantum-well light-emitting devicesYang, Chunlei; Lu, Ding; Wang, Jiannong; Fung, Kwok Kwong; Ge, Wei-Kun; Hu, Liang; Yu, L. S.; Qi, Y. D.; Wang, D. L.; Lu, Z. D.; Lau, Ka-Ming
17-Oct-2005 Resistivity minima and Kondo effect in ferromagnetic GaMnAs filmsHe, Hongtao; Yang, Chunlei; Ge, Wei-Kun; Wang, Jiannong; Dai, Xi; Wang, Y. Q.
11-Apr-2006 Magnetophotoluminescence of Zn0.88Mn0.12Se grown by metal-organic chemical vapor deposition on GaAs substratesLu, Shulong; Jiang, De-Sheng; Dai, Jianming; Yang, Chunlei; He, Hongtao; Ge, Wei-Kun; Wang, Jiannong; Chang, Kai; Zhang, J. Y.; Shen, D. Z.
11-May-2006 Spectral dependence of spin photocurrent and current-induced spin polarization in an InGaAs/InAlAs two-dimensional electron gasYang, Chunlei; He, H. T.; Ding, Lu; Cui, L. J.; Zeng, Y. P.; Wang, Jiannong; Ge, Wei-Kun