Showing 1 - 13 of 13
Chan, Chi Ming
Chan, Chi Ming
(陳志明)
[CBME, ENVR, IPO]
Chen, Lei
Chen, Lei
(陳雷)
[IPO, CSE]
Chow, King Lau
Chow, King Lau
(周敬流)
[IPO, CEI, LIFS, BME, IENV]
Ha, Albert
Ha, Albert
(夏耀祥)
[ISOM, IAS, IPO]
Hui, Kai Lung
Hui, Kai Lung
(許佳龍)
[ISOM, IPO]
James, Lancelot
James, Lancelot
[ISOM, IPO]
Kwok, Yue Kuen
Kwok, Yue Kuen
(郭宇權)
[MATH, IPO]
Lo, Hong Kam
Lo, Hong Kam
(羅康錦)
[CIVL, IPO]
Peng, Xianhua
Peng, Xianhua
(彭献华)
[IPO, MATH]
Thong, James Y L
Thong, James Y L
(湯永亮)
[IPO, ISOM]
Tsung, Fugee
Tsung, Fugee
(宗福季)
[IELM, IPO]
Wan, Xuhu
Wan, Xuhu
(萬旭虎)
[DBM, IPO, ISOM]
Zhang, Rachel Q
Zhang, Rachel Q
(張荃)
[IELM, IPO]