Showing 1 - 39 of 39
Bauchau, Olivier
Bauchau, Olivier
[MAE]
Cai, Lilong
Cai, Lilong
(蔡李隆)
[MAE, DMSF]
Chao, Christopher Y H
Chao, Christopher Y H
(趙汝恆)
[MAE, FYTRI, IENV, EI]
Chen, Qing
Chen, Qing
(陳擎)
[MAE, CHEM, EI]
Chen, Sherry
Chen, Sherry
(陳弦)
[MAE]
Ciucci, Francesco
Ciucci, Francesco
[MAE, CBE, EI]
Gao, Yongsheng
Gao, Yongsheng
(高咏生)
[MAE]
Huang, Baoling
Huang, Baoling
(黃寶陵)
[MAE, EI]
Huang, Xun
(黄讯)
[MAE]
Kim, Jang Kyo
(金章教)
[AEMF, MAE]
Kwan, Charles
Kwan, Charles
(關志方)
[MAE]
Lam, David Chuen Chun
Lam, David Chuen Chun
(林銓振)
[MAE, CAMP]
Lee, Ricky S W
Lee, Ricky S W
(李世瑋)
[MAE, FYTGS, CAMP, FSC, SRI, IENV]
Lee, Yi-Kuen
Lee, Yi-Kuen
(李貽昆)
[NFF, MAE, BME]
Leng, Yang
Leng, Yang
(冷揚)
[MAE]
Li, Larry K.B.
Li, Larry K.B.
(李建邦)
[MAE]
Li, Zhigang
Li, Zhigang
(李志剛)
[MAE]
Liem, Rhea Patricia
Liem, Rhea Patricia
[MAE]
Ma, Lok Wang
(馬諾宏)
[DENG, MAE]
Qiu, Huihe
(邱惠和)
[MAE, FYTRI, EI]
Ruan, Haihui
Ruan, Haihui
[MAE]
Seo, Jungwon
Seo, Jungwon
(徐廷沅)
[MAE, ECE]
Shyy, Wei
Shyy, Wei
(史維)
[MAE, EVPPO]
Sun, Qingping
Sun, Qingping
(孫慶平)
[MAE]
Tang, Kai
Tang, Kai
(湯凱)
[MAE, DMSF]
Tso, Chi Yan
Tso, Chi Yan
(曹之胤)
[MAE, IAS]
Wang, Michael Yu
Wang, Michael Yu
(王煜)
[MAE, ECE]
Wu, Jingshen
Wu, Jingshen
(吳景深)
[FYTRI, MAE]
Xu, Jianbo
Xu, Jianbo
(徐建波)
[MAE, EI]
Xu, Kun
Xu, Kun
(徐昆)
[MAE, IENV, MATH]
Yang, Jinglei
Yang, Jinglei
(楊晶磊)
[MAE]
Yao, Shuhuai
Yao, Shuhuai
(姚舒懷)
[CBE, FYTRI, MAE, EI]
Ye, Wenjing
Ye, Wenjing
(葉文菁)
[MAE, BME]
Yu, Tongxi
Yu, Tongxi
(余同希)
[OP, MAE, VPRGO]
Yuen, Matthew Ming Fai
Yuen, Matthew Ming Fai
(袁銘輝)
[MAE]
Zhang, Tongyi
Zhang, Tongyi
(張統一)
[MAE, IENV]
Zhang, Xin
Zhang, Xin
(張欣)
[MAE, WWTF]
Zhao, Tianshou
Zhao, Tianshou
(趙天壽)
[MAE, EI, IAS]
Zheng, Qingbin
Zheng, Qingbin
(鄭慶彬)
[MAE, IAS]