Showing 1 - 20 of 23 (0.15 seconds)
Export 0 items to:        

Author(s): Chen, Huanyang HKUST affiliated (currently or previously) ; Yang, Jiong ; Zi, Jian ; Chan, Che Ting View this author's profile
Source: EPL, v. 85, (2), 2009, Article number 24004
Article, 2009
Author(s): Lau, H.W. ; Szeto, K.Y. View this author's profile
Source: EPL, v. 90, (4), 2010, May, article number 40005
Article, 2010

Author(s): Xu, W.J. ; Zhang, B. ; Liu, Z.X. ; Wang, Z. ; Li, W. ; Wu, Z.B. ; Yu, R.H. ; Zhang, X.X. HKUST affiliated (currently or previously)
Source: EPL, v. 90, (2), 2010, APR
Article, 2010

Author(s): Zhang, Yin HKUST affiliated (currently or previously) ; Wang, Xiangrong View this author's profile ; Zhang, H.W.
Source: EPL, v. 113, (4), February 2016, article number 47003
Article, 2016

Author(s): Chen, Feifei ; Zhu, Jian ; Wang, Michael Yu View this author's profile
Source: EPL, v. 112, (4), November 2015, article number 47003
Article, 2015

Author(s): Cheng, Yongxi ; Wei, Jianhua ; Yan, Yijing View this author's profile
Source: EPL, v. 112, (5), December 2015, article number 57001
Article, 2015

Author(s): He, Zhaojian ; Peng, Shasha ; Ke, Manzhu ; Shi, Jing ; Deng, Ke ; Zhao, Heping ; Liu, Zhengyou ; Wen, Weijia View this author's profile ; Sheng, Ping View this author's profile
Source: EPL, v. 104, (3), November 2013, article number 34005
Article, 2013


Author(s): Feng, Tianhua ; Liu, Fu ; Tam, Wing Yim View this author's profile ; Li, Jensen HKUST affiliated (currently or previously)
Source: EPL, v. 102, (1), April 2013, article number 18003
Article, 2013

Author(s): Deng, XiaoYu ; Dai, Xi View this author's profile ; Fang, Zhong
Source: EPL, V. 83, (3), July 2008, article number 37008
Article, 2008
Author(s): Wang, Lei ; Dai, Xi View this author's profile ; Xie, Xin Cheng
Source: EPL, V. 98, (5), June 2012, article number 57001
Article, 2012