Showing 1 - 20 of 51 (0.18 seconds)
Export 0 items to:        


Author(s): Zhou, Zhi ; Liu, Fangming ; Jin, Hai ; Li, Bo View this author's profile ; Li, Baochun ; Jiang, Hongbo
Source: Proceedings - IEEE INFOCOM, Turin, Italy, April 14-19 2013, p. 872-880
Conference paper, 2013